Geskiedenis van herwinning in Fichardtpark

Written by FNA

5 December 2023

Om n projek suksesvol af te handel, is ‘n span nodig, byvoorbeeld om ‘n huis te bou.

Vir die afgelope 10 jaarvan die FWA se bestaan, is die gemeenskap van Fichardtpark gereël dinge lig oor die belang van herwinning om sodoende die koolstofvoetspoor te verminder. Mettertyd is lede ingelig wat herwin kan word en hoe huishoudings die uitdaging kan aanpak. Om al die inwoners betrokke te kry by die herwinnings aksies is ‘n grootuitdaging, maar die FWA-span sal on verpoost hiermee voortgaan.

Na vele bewusmakings aksies deur middel van nuus briewe en brosjures en ook gedurende die nasionale herwinningsweek in September elke jaar, is daar met herwinning by huishoudings in die laaste kwartaal van 2013 begin. Dit word bedryf soos deur die Nasionale Vullis (Afval) Bestuurswet, Wet 59 van 2008 vereis word.

Daar is met “Tuffy” onderhandel en hulle het 20 000 deursigtige vullissakke vir die FWA geskenk om ‘n program van huishoudelikesortering en herwinning in Fichardt parkte begin. Elke huishouding is van vullissakke voorsien. ‘n Brosjure is versprei om die proses te verduidelik. Daar is met ‘n diensverskaffer onderhandel om op Donderdae deur die hele buurt te ry om al die deursigtige vullissakke met herwinbaremateriaal, op te tel,te sorteer, en aan terugkoopsentrums te verkoop. Met hierdie aksie is daar nie net werkgeskep nie, maar het die FWA bygedra tot omgewingsbewaring omdat daar veel minder vullis by die stortingsterreine afgelewer word. Mnr. André van Zyl van Rat Race Recycling het met die versameling van die herwinbaremateriaal op sypaadjies op die 3de Oktober 2013 begin, maar ongelukkig na ‘n paar maande handdoek ingegooi om dat hy geld verloor het en dit nie ekonomies haalbaar vir hom was nie.

Mnr. Zirk Pretorius van “Green Waste”, ‘n entrepreneur, is toe genader om die taakoorte neemwaarmeehullevolhard hetongeagekonomieseverlies.
Enkele jare gelede het die FWA selfs ingeskryf vir ‘n herwinningskompetisie wat deur “Plastiek Suid-Afrika” aangebied is. Die FWA het toe die Nasionale eersteplek gewen vir gemeenskaps betrokkenheid by herwinning. Die prys was ‘n ses-sitplektafel van “pollywood” plastiek(herwindeplastiek) gemaak, met ‘n waarde van ±R6 000.00. Hierdie ses-sitplek word nou by die FWA kantoorbenut.
Na ‘n paar maande is daar op ‘n vergadering van die herwinningskomitee besluit om dié aksie stop te sit a.g.v.die volgende:

Huishoudings het die gratis sakke misbruik vir tuinvullis en gewone huishoudelike vullis, veral met baba en volwasse doekedaar in.

Die sakgrawers (street pickers) het die sakke geskeur en net die “waardevolle” herwinbare materiaal daaruit verwyder.

Die onkostes van die diensverskaffer om die herwinbaremateriaal op die sypaadjies te versamel, was baie groter as wat die inkomste was, en die meeste huishoudings het nie deel geneem nie.

Daar is toe besluit om met Broll, eienaars van die Southern Sentrum-kompleks, te onderhandel om toestemming te kry om elke laaste Saterdag van ‘n maand vanaf 9:00 tot 11:00 herwinbare materiaal te versamel op die parkeerterrein van die Fichardtpark biblioteek. Die aksie was so ‘n groot sukses dat daar toe besluit is om elke tweede en laaste Saterdag van ‘n maand tussen 9:00 tot 11:00 herwinbare materiaal op die terrein te versamel. Die gemeendskap het baie positief gereageer en met elke herwinnersdag is die twee bakkies en een sleepwa tot oorlopens toe met herwinbaremateriaal gevul, sommige Saterdae moes die diensverskaffer nog ‘n sleepwa gaan huur. Die gemeenskap van Fichardtpark moet vir dié bydrae geloof word! Op ‘n herwinning Saterdag bring daar gemmideld 65 voertuie (huishoudings) herwinningsmateriaal.
Ongelukkig is daarvele van die inwoners en sommige lede wat ‘n totale apatiese houding inslaan oorherwinning.

Om Fichardtpark se koolstofvoetspoor verder te verminder het die FWA 3 000 muliti-gebruik inkopiesakke deur PETCO geborg gekry. Elke FWA lid kan so ‘n inkopiesak gratis by die FWA kantoorafhaal. (Johanna Venter die breinkindvan die inkopiesak-projek)

Daar is ook gepoog om herwinningsprojekte by die skole in Fichardtpark te begin. Fichardtpark Primêre skool het goed gedoen, maar die projek is ongelukkig gestaak. Martie du Plessies Hoërskool is ook genader en die projek het ook daar begin, maar ongelukkig is dit ook gestaak. Die FWA wil graag skole betrokke kry by herwinning en indien hulle ‘n “groen”stempel wil afdruk op die gemeenskap, kan hulle gerus met die FWA kantoor kontak maak. Alhoewel daar nie baie geld by betrokke is nie, kan die skole tog ‘n inkomste daar uit kry.
E-Afval
Sedert September 2013 was daar jaarliks geleentheid geskep vir die gemeenskap om e-afval op ‘n spesefieke Saterdag in te handig vir herwinning. Free State E-Waste het die produkte ingevorder. Ongelukkig kon die maatskapy nie voortgaan met die diens nie omdat hul besigheid uitgebrei het. “Green Waste” neem nou kleiner e-afval produkte, tot en met die grote van televisies en mikrogolfoonde, in.

Daar word weer be-oog om gedurende die Nasionale herwinningsdag die geleentheid te skep vir die gemeenskap om alle e-afval produkte na die Saterdag herwinning te bring. Die Internasionale en Nasionale herwinningsdag word jaarliks deur die FWA ondersteun. FWA lede word ook aan gemoedig om die nuuste versprei sodat ons ‘n groot impak kan maak. Moenie elektroniese produkte weg gooi nie; hou dit vir daardie datum (datum is jaarliks op internet beskikbaar).

Gedurende die grendel tyd in Julie 2020 is ‘n voorlegging aan PETCO (die handelsnaam van die PET herwinningsmaatskapy),gemaak, wat plastiek nr. 1 herwinning hanteer. Die FWA het gevra dat PETCO ‘n herwinningsleepwa borg. Die voorlegging is goed gekeur deur die hoofde van PETCO en die sleepwa is in November 2020 in ontvangs geneem. Die waarde van die sleepwa is R56 000.00.

Die sleepwa word tans vir die versameling van herwinnings materiaal gebruik. Met dié aanwins kan daar nou meer materiaal herwin word wat die koolstofvoetspoor van Fichardtpark verder verminder. Die sleepwa word op die Saterdag herwinnings geleentheid gebruik.
Daar is eers vanaf Oktober 2016 data ingewin van al die herwinnings aksies in Fichardtpark waarvan die FWA bewus is. Ongelukkig kry ons nie meer gegewens van wat die sakgrawers (street pickers) herwin nie. Enige persoon wat dalk aan ‘n kreatiewe idee kan dink om diesak grawers te bestuur, kontak die FWA kantoor.
Tot en met 30 Junie 2021 is daar934,5tonmateriaaluitFichardtparkherwin.

Sover vasgestel kon word, is Fichardtpark die enigste woongebied in Suid Afrika, indien nie in Afrika nie, wat hierdie tipe herwinningsaksie toepas. Daar is stede soos Kaapstad, Johannesburg, Durban en dorpe soos Mosselbaai en ander wat in sekere woongebiede die sypaadjie-herwinning toepas, maar hulle het geweldige uitdagings deur dat gemeenskapslede nie-herwinbaremateriale meng met die herwinningsmateriaal. Hulle het egter herwinningstasies by vullis-aflaai-punte(Drop-off).

Die FWA het ook ‘n herwinningstasie by die Shell Garage by die Southern Sentrum opgerig. Gekleurde houers, vir verskillende herwinnings materiale, sal in gebruik geneem word, wat dan ook deur “Green Waste” gediens sal word.
Indien enige FWA lid wil deel word van die Herwinnings-en ander Omgewings/Natuurbewarings aksies of insette, skakel vir Duart Hugo by 082 789 4615 of e-pos na duarthugo99@gmail.com

You may also like…

Become a FNA member.

Caring Together.