1. NAAM

Die naam van die Assosiasie is die FICHARDTPARK WOONBUURT ASSOSIASIE (hierna genoem die ASSOSIASIE)

2. DOELWITTE

Die Assosiasie is nie-polities van aard met die volgende doelstellings:

2.1 Om die belange van die eiendom-eienaars en inwoners van Fichardtpark (’n woonbuurt van die stad Bloemfontein) in die algemeen te dien, na te streef en te bevorder.

2.2 Om as spreekbuis van die eiendom-eienaars en inwoners van Fichardtpark op te tree.

2.3 Om knelpunte en fokusareas te identifiseer en in belang van die eiendom-eienaars en inwoners van Fichardtpark aan te spreek.

2.4 Om te skakel met die Bloemfontein Munisipaliteit en ook ander instansies soos benodig ten einde inligting uit te ruil en op te tree in belang van Fichardtpark se eiendom-eienaars en inwoners.

2.5 Om te kommunikeer, te koördineer en selfs te affilieer waar nodig met ander verenigings en ander assosiasies wat min of meer dieselfde doelstellings het.

2.6 Om die nodige strukture daar te stel ten einde regsgeldig te kan optree.

2.7 Om fondse te werf in belang van die Assosisasie ter uitvoering van bogemelde doelstellings.

3. REGSPERSOONLIKHEID

3.1 Die Assosiasie is ‘n regspersoon wat as ‘n aparte regsentiteit sal bestaan al is dit so dat die lede daarvan op ‘n deurlopende basis kan wissel.

3.2 Die Assosiasie as regspersoon kan in eie naam dagvaar en gedagvaar word en ook litigeer.

3.3. Alle bates van die Assosiasie bly te alle tye die eiendom van die Assosiasie en word tot voordeel van die Assosiasie deur die bestuur aangewend.

3.4 Die Assosiasie sal die reg hê om laste in sy eie naam aan te gaan. Lede van die Assosiasie is nie aanspreeklik vir die laste van die Assosiasie nie, en aanspreeklikheid van lede is beperk tot betaling van lidmaatskapfooie.

3.5 Die Assosiasie het dus regsbevoegdheid en handelsbevoegdheid, welke bevoegdheid namens die Assosasie uitgeoefen word deur die bestuur.

4. LIDMAATSKAP

4.1 Die aanvanklike lede van die Assosiasie is die persone wie se name, besonderhede en handtekeninge op Bylae A hiervan verskyn na betaling van die aansluitingsfooi.

4.2 Verdere lede word toegelaat na ondertekening van ‘n aansoek om lidmaatskap, betaling van die aansluitingsfooi en voldoening aan vereistes soos van tyd tot tyd bepaal deur die bestuur van die Assosiasie.

4.3 Die aansluitingsfooi beloop R0,00, bepaal tydens algemene jaarvergadering en is betaalbaar wanneer aansoek gedoen word vir lidmaatskap.

4.4 Benewens die bedrag waarna verwys word in die voorafgaande klousule, is heffing/s van R 230,00 (FWA sekuriteit) en R105 (FWA dienste), bepaal tydens algemene jaarvergadering per jaar betaalbaar op of voor die datum waarop ‘n jaarlikse algemene vergadering van die Assosiasie gehou word, welke bedrag op sodanige algemene vergadering van die Assosiasie gewysig kan word.

4.5 Lidmaatskap van die Assosiasie word beëindig deur ‘n meerderheidsbesluit van die bestuur of by wanbetaling van die ledegeld waarna verwys word in hierdie klousule.

5. DIE BESTUUR

5.1 Die eerste bestuur van die Assosiasie bestaan uit die ondertekenaars van hierdie konstitusie wat uit hulle geledere ‘n voorsitter, onder-voorsitter en sekretaris kies.

5.2 Hierdie bestuur moet binne drie (3) maande ‘n algemene vergadering van alle lede belê met die doel om ‘n nuwe bestuur te kies bestaande uit ‘n:

a) Voorsitter
b) Onder-voorsitter
c) Sekretaris
d) Tesourier
e) Nege addisionele lede

5.3 Die amptenare verkies op die vergadering waarna verwys word in klousule 5.2 (genoem die eerste jaarlikse algemene vergadering) sal hul amp beklee tot en met die daaropvolgende jaarlikse algemene vergadering op welke vergadering ‘n nuwe bestuur gekies sal word met dien verstande dat die bestaande amptenare herkies kan word.

5.4 Die amp van ‘n bestuurslid verval of word beëindig indien:

a) Hy / sy bedank
b) Hy / sy gesekwestreer word of insolvent verklaar word
c) Hy / sy gediskwalifiseer sou word of wees om in terme van
die Maatskappyewet of dergelike wetgewing op te tree as
direkteur van ‘n maatskappy
d) ‘n Besluit tot dien effekte geneem word deur ten minste 4
lede van die bestuur.

5.5 Indien die amp van ‘n lid van die bestuur beëindig of ontruim word, sal die bestuur die bevoegdheid hê om ‘n ander lid te koöpteer in daardie amp. Die bestuur kan ook te enige tyd ‘n addisionele lid of lede koöpteer.

5.6 Die Assosiasie het deur sy bestuur of kragtens besluite op ‘n algemene vergadering al die magte en bevoegdhede wat nodig is om uitvoering te gee aan die doelstellings van die Assosiasie.

5.7 Hierdie magte en bevoegdhede sal insluit maar nie beperk word tot die magte en bevoegdhede soos uiteengesit in Bylaag B.

5.8 Die bestuur mag enige van sy magte en bevoegdhede delegeer aan een of meer van sy lede of ‘n spesiale sub-komitee en mag ook gebruik maak van professionele dienste van persone en / of regspersone wat nie lede van die Assosiasie is nie.

6. ALGEMENE VERGADERINGS

6.1 Algemene vergaderings sal gehou word gedurende April van elke jaar en sal belê word deur die voorsitter nadat nie minder as 14 dae kennis gegee is aan elke lid wat geregtig is om die vergadering by te woon.

6.2 Die kennisgewing sal die tyd, datum en plek van die vergadering aandui asook in breë terme die aard van die sake wat aandag sal geniet.

6.3 Die sake op die agenda van die jaarlikse algemene vergadering sal insluit:

a) Die aanbieding en aanvaarding van die jaarlikse verslag van die voorsitter;
b) Die oorweging en aanvaarding van die jaarlikse finansiële state;
c) Die verkiesing van bestuurslede;
d) Die aanstelling van ‘n rekenmeester of persoon om die finansiële state na te gaan;
e) Oorweging van enige skriftelike voorstel;
f) Enige ander aangeleentheid wat van belang mag wees.

6.4 ‘n Kworum by ‘n jaarlikse algemene vergadering sal 20 lede wees of een kwart van die aantal lede, welke ookal die minste is.

6.5 Sou ‘n kworum nie teenwoordig wees by ‘n jaarlikse algemene vergadering nie, sal sodanige vergadering verdaag word tot ‘n datum minstens sewe (7) dae na die vasgestelde datum. Kennisgewing van sodanige uitstel sal gegee word aan alle lede nie minder as vyf (5) dae voor sodanige datum van uitstel nie. Die aantal lede teenwoordig by die uitgestelde vergadering sal geag word ‘n wettige kworum te wees.

6.6 ‘n Besluit ten opsigte van ‘n voorstel of mosie by ‘n vergadering sal bepaal word deur ‘n meerderheid van stemme. Elke lid sal een stem hê terwyl die voorsitter ook ‘n beslissende stem sal hê.

6.7 Stemming sal geskied by wyse van die opsteek van hande terwyl dit by wyse van stembrief sal geskied indien die voorsitter dit vereis om indien aangevra word deur ten minste een-derde van die lede teenwoordig.

6.8 ‘n Lid mag ook deur ‘n persoon verteenwoordig word indien hy / sy sodanige persoonlik skriftelik daartoe magtig.

6.9 Daar sal behoorlik notule gehou word by elke jaarlikse algemene vergadering en ‘n lys sal gehou word van die lede teenwoordig.

6.10 Die notule sal deur die voorsitter geteken word en sal beskikbaar wees ter insae vir lede nadat drie (3) dae kennis gegee is aan die sekretaris.

7. ANDER VERGADERINGS

7.1 Ander vergaderings kan te enige tyd deur die voorsitter belê word en moet deur hom belê word op versoek van ten minste 10 lede.

7.2 Indien die voorsitter binne ‘n redelike tyd sal nalaat om ‘n vergadering te belê nadat hy daartoe versoek is, sal die persone wat die versoek gerig het, geregtig wees om die vergadering te belê.

7.3 Die bepalings van klousule 6 van hierdie konstitusie is mutatis mutandis van toepassing op enige vergadering gehou kragtens hierdie klousule.

8. BESTUURSVERGADERINGS

8.1 Die voorsitter van die Assosiasie sal ten minste een maal elke vier maande ‘n vergadering van die bestuur belê en moet ‘n vergadering ook belê op versoek van minstens twee lede van die bestuur.

8.2 Die kworum vir ‘n vergadering van die bestuur sal vier (4) lede wees of indien die bestuur nie voltallig is nie, ‘n meerderheid van die bestuur.

8.3 Die prosedure by bestuursvergaderings sal bepaal word deur die
voorsitter wat telefoonkonferensies kan insluit.

8.4 In die afwesigheid van die voorsitter sal sy pligte oorgeneem word deur die onder-voorsitter. Indien die onder-voorsitter ook afwesig sou wees, sou die oorblywende lede ‘n voorsitter kies.

8.5 Besluite sal geneem word deur ‘n meerderheid van stemme. Die voorsitter sal ‘n gewone sowel as ‘n beslissende stem hê. Die bepalings van klousule 6.9 sal mutatis mutandis van toepassing wees op bestuursvergaderings.

8.6 ‘n Besluit geteken deur die meerderheid van die bestuur sal net so geldig wees asof dit geneem is op ‘n vergadering van die bestuur.

9. FINANSIES

9.1 Die bestuur sal ‘n bankrekening oopmaak in die naam van die Assosiasie by ‘n erkende finansiële instelling. Die bestuur mag na goeddunke meer as een rekening oopmaak hetsy ‘n lopende rekening, spaarrekening of vaste deposito.

9.2 Die bestuur moet toesien dat alle bedrae wat namens die vereniging ontvang word so spoedig moontlik in ‘n rekening soos voormeld, gedeponeer word.

9.3 Alle tjeks of ander dokumente wat namens die vereniging geteken moet word, moet deur twee van die volgende beamptes naamlik die voorsitter, onder-voorsitter, sekretaris of tesourier geteken word.

9.4 Die eerste finansiële tydperk sal strek vanaf die datum van aanvaarding van hierdie konstitusie tot 28 Februarie 2011. Daarna sal die Assosiasie se finansiële jaar strek tot aan die laaste dag van Februarie van elke daaropvolgende jaar.

9.5 Die bestuur moet toesien dat daar behoorlik boek en rekords gehou
word ten einde die sake van die bestuur weer te gee.

9.6 Die tesourier moet toesien dat daar elke jaar finansiële state opgestel word volgens erkende rekeningkundige beginsels, welke state ‘n staat van inkomste en uitgawes sowel as ‘n balansstaat sal insluit.

9.7 Binne twee maande na die sluiting van die Assosiasie se finansiële jaar moet die finansiële state deur ‘n rekeningkundige beampte nagegaan word en as korrek gesertifiseer word en gesertifiseer word dat dit in ooreenstemming met erkende rekenkundige beginsels is. Sodanige rekenkundige beampte word op ‘n jaarlikse algemene vergadering aangewys en kan ‘n lid van die Assosiasie wees of ‘n ander persoon. Indien sodanige beampte nie op die
jaarlikse algemene vergadering aangewys word nie, sal die bestuur geregtig wees om die aanstelling te maak.

9.8 Die voorsitter moet ‘n jaarverslag opstel vir voorlegging aan die algemene vergadering. Die jaarverslag moet ‘n uiteensetting gee van die aktiwiteite van die afgelope jaar asook die vooruitsigte vir die komende jaar.

10. WYSIGING VAN DIE KONSTITUSIE

10.1 Hierdie konstitusie kan deur ‘n besluit van die vereniging gewysig word op ‘n jaarlikse algemene vergadering of op ‘n vergadering wat spesiaal vir die doel belê is.

10.2 Kennis van die voorgestelde wysiging moet op skrif wees en geteken wees deur minstens drie (3) lede.

10.3 Kennis van die voorgestelde wysiging moet saam met die kennisgewing van die betrokke vergadering aan die lede van die vereniging gegee word.

10.4 Die lede wat die voorstel vir die wysiging gemaak het, moet teenwoordig wees by die betrokke vergadering by gebreke waaraan die voorstel verval.

10.5 Die konstitusie kan slegs gewysig word indien die voorstel tot wysiging aanvaar word deur ‘n twee-derde meerderheid van die lede teenwoordig op die vergadering.

11. KENNISGEWINGS

11.1 Kennisgewings wat kragtens die konstitusie aan ‘n lid gestuur moet word, sal geskied deur middel van ‘n faks, e-pos of SMS na die adres van die lid soos dit verskyn op sy aansoek vir lidmaatskap.

11.2 ‘n Lid mag alternatiewe reëlings tref met die sekretaris vir die diening van die kennisgewing op sy / haar koste.

12. ONTBINDING

12.1 Die Assosiasie mag ontbind word by wyse van ‘n besluit op ‘n algemene vergadering mits behoorlik kennisgewing van sodanige besluit gegee word.

12.2 By ontbinding van die Assosiasie sal die bates van die Assosiasie nie tussen die lede verdeel word nie, maar sal oorgedra word by wyse van ‘n skenking aan ‘n vereniging / assosiasie met dergelike doelstellings waarop die bestuur mag besluit.

Hierdie Konstitusie is goedgekeur op ‘n inligtingsaand, gehou op 2 Junie 2010.

BYLAAG “A”

DATUM:__________________________

 

BYLAAG “B”

DIE MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE FICHARDTPARK WOONBUURT
ASSOSIASIE WAARNA VERWYS WORD IN KLOUSULE 5.7 VAN DIE KONSTITUSIE IS SOOS VOLG:

 1. Om gebruik te maak van professionele en ander dienste en selfs personeel in diens te neem.
 2. Om regstappe in te stel of te verdedig en in die algemeen betrokke te wees by gedingvoering, om appèl aan te teken ten enige beslissing, om enige geding te skik en om enige geding te skik by wyse van arbitrasie of andersins.
 3. Om bankrekeninge oop te maak by ‘n erkende finansiële instellings en daarop te opereer.
 4. Om fondse te belê of te herbelê by erkende finansiële instellings.
 5. Om skenkings te aanvaar en te behou in die vorm waarin dit ontvang word of die skenkings te gelde te maak met die reg om die opbrengs te gebruik
  of te belê.
 6. Om roerende of onroerende eiendom te verkry deur aankoop of andersins en om sodanige eiendom te verkoop, te vervreem of te beswaar.
 7. Om lenings teen sekuriteit of andersins aan te gaan.
 8. Om saam te werk met ander instellings met dergelike doelstellings en / of
  om met sulke instellings te amalgameer, saam te smelt of te affilieer.
 9. Om alle bestuurs- en uitvoerende pligte uit te oefen wat gewoonweg uitgeoefen word deur die bestuur van ‘n maatskappy.